Kort historik om Segelsällskapet FRAM - SSF

Segelsällskapet Frams rötter går tillbaka till 1896 då Sällskapet bildades på Svinholmarna i Göteborgs södra skärgård. Det var ett antal seglande entusiaster ur arbetarklassen som då bestämde kursen för SS Fram och som ännu är Sällskapets ledstjärna.
Kännetecknande för Segelsällskapet Fram är dess vårdande och engagemang av träbåtar och då främst de s.k. Kosterbåtarna.

1930 införskaffades SSF:s klubbholme Framnäs som är beläget på Bohus-Björkös sydspets i Göteborgs norra skärgård. Här finns rejält tilltagna bryggor och andra bekvämligheter som är tillgängliga för såväl medlemmar som gästande båtar.

1939 uppfördes och invigdes klubbhuset "Rotundan" där mången danssugen båtvän svingat sina lurviga ben på det vällackade trägolvet. Nedan följer en mycket kortfattad resumé ur SS Frams drygt hundraåriga historia.

Så började det!
Protokoll övfer Segelsällskapet Frams sammanträden och kappseglingar från den 10 maj 1896 räknadt till nuvarande dato. Första sammanträdet den 10 maj 1896, hvilket hölls på Svinholmarne, öppnades af Erik Eriksson, som omtalade som sin tanke, om det möjligtvis skulle komma till stånd ett segelsällskap inom arbetarklassen, skulle nöjet för dessa att segla blifva större. Detta gillades allmänt af de närvarande, och det utsågs en särskild kommitté att utarbeta stadgar och seglingsordning. Kommittén bestod av tre personer, Erik Eriksson, Erik Andersson och Oskar Hansson. Dessa skulle till nästa sammanträde för de närvarande uppläsa dessa stadgar. Äfven beslutades att nästa sammanträde skulle hållas i Göteborg inom "lokal".

Andra sammanträdet är tydligen fel daterat, men några rader är väl värt att återge ur
detta protokoll:

Andra mötet, som hölls i Arbetare kommunens lokal, öppnades av Erik Eriksson, skulle sällskapet erhålla namn. Efter långvarig diskussion beslöts, att sällskapet skulle benämnas Segelsällskapet Fram. Stadgarna upplästes och vissa ändringar i dem företogs. Äfven blev mössmärke och vimpel bestämda, men flaggans utseende uppsköts till nästa möte, som skulle hållas på Rifö. Äfven bestämdes inträdesavgiften till 2 kr och 1 kr per båt.

Det tredje sammanträdet hölls den 31 maj på Rivö, och i protokollet från detta
sammanträde återfinns följande intressanta passus:

Det beslöts äfven att sällskapets flagga skulle vara den rena Svenska flaggan med en hvit stjärna i stället för unionsmärket, men skulle dock inte föras förrän segelsällskapet ägt bestånd ett år.

De unga framarna var tydligen före sin tid- unionsmärket i flaggan togs bort först 10 år senare. Man får intrycket av att styrelsen lade stor vikt vid organisation av det nya sällskapet, och man höll ett sammanträde till innan första kappseglingen.

Det fjärde sammanträdet hölls i lokal på Bergsgatan 24, här väcktes förslag om att genomföra en kappsegling:
Förslaget väckte en liflig diskussion, men gillades dock allmänt af medlemmarna, och blefvo följande bestämmelser rörande kappseglingen antagna:

1. att den skulle äga rum söndagen den 26 juli 1896.
2. att genom annonser i stadens båda aftontidningar tillkännagifva kappseglingen.
3. att seglingen skulle försiggå utan respit.


Så lyder några rader ur första årets protokoll.

I samband med att alla foton scannades så digitaliserades även två bandinspelningar gjorda av Erik Börjesson. Lyssna på dom här:


1896-2002 Segelsällskapet FRAM - Band 1 - Sida 1
1896-2002 Segelsällskapet FRAM - Band 1 - Sida 2
1896-2002 Segelsällskapet FRAM - Band 2 - Sida 1
1896-2002 Segelsällskapet FRAM - Band 2 - Sida 2
Nedan följer ett axplock ur SS Frams protokollböcker:

1897
Båtarna klassades, respittabeller upprättades och man arrangerade kappseglingar.
1906
Damer hade inte tidigare haft tillträde till föreningen. Nu ändrades stadgarna så att även det "täcka" könet fick tillträde.
1907
SS Frams första båtlotteri
1911
Den första navigationskursen
1913
Junioravdelningen bildas den 9 oktober
1919
Styrelsen fick i uppdrag att utreda möjligheterna till en försäkringssammanslutning i sällskapet. Detta var starten till en haverifond.
1926
SS Fram fick tillstånd att utfärda certifikat för sina båtar och medlemmarna slapp därmed besväret med tullpass.
1929
Kom medlemstidningen "Kostern" ut för första gången
1930
I januari tillträdde sällskapet sin egendom på Bohus-Björkö som fick namnet Framnäs.
1931
35-årsjubileum som blev mycket lyckat till den facila kostnaden av 8 kronor och 38 öre. Medlemsantalet hade detta jubileumsår stigit till fantastiska 1 065 st.
1934
Inträffade en svår olycka under sällskapets nattkappsegling. Två av sällskapets medlemmar förolyckades. Sällskapet gjorde med hjälp av GP en insamling till de efterlevande, vilken inbringade 4 823 kronor.
1935
I samband med avtäckningen av en minnestavla, som förtäljer om SS Frams bildande den 10 maj 1896, i berget på Svinholmen bildades stödföreningen Gamla Framare
1939
Invigs klubbhuset på Framnäs och kriget bryter ut och farvattnen begränsades
1940
På grund av kriget sjunker medlemsantalet till 548 och stödföreningen Gamla Framare skänker sin första målning av konstnären Andersen till Rotundan på Framnäs
1944
Byggs den första K-6:an efter att Svenska Kosterförbundet utlyst en konstruktionstävling som vanns av bröderna Einar och Karl-Erik Ohlsson
1946
Sällskapet firar under tre dagar sin 50-åriga existens med stor värdighet. Tyngdpunkten låg på kappseglingar och Frams "Ann-Vi 2" hemförde för alltid Kosterpokalen till sällskapet. Ca 100 båtar kom till start, den äldsta var från 1890-talet.
1947
Kom det första K:et i seglen. Frams Åke Eliasson med sin 7 meters Laurinritade "Monsunen" startade sin långsegling till Västindien. Kostern "Rea" skänktes av Sven Bengtsson
1952
Arrangeras en eskadersegling till OS i Helsingfors. Två K-25:or från sällskapet deltog
1954
Bryggan i "Smutta" byggs om och nu är alla bryggor på Framnäs utbytta.
1955
Firar SS Fram sitt 25-årsjubileum på Framnäs och Framarna Britta och Sten Holmdal tilldelas "Gyllene Ankaret" för sin bedrift att segla över Atlanten, bl a till Västindien.
1956
SS Fram går med i Svenska Seglarförbundet och det 60:de årsmötet blev ett av sällskapets mest välbesökta.
1957
Bristen på dansbanor på öarna gör att många har hittat till Framnäs och inom styrelsen diskuteras detta problem. Man vill införa någon form av restriktioner då t o m taxibåtar lockar med "dansresor" till Framnäs.
1958
Detta år hölls två årsmöten! Det första var i mars och det kom så många medlemmar att man i all hast var tvungen att byta till större lokal. Framnäs styrelse införlivades detta år med SS Frams.
1960
GKSS firade sina 100 år och SS Fram överlämnade en silverpokal som GKSS sedan satte upp som pris till segraren i The Skaw Race klass 3.
1961
Fick SS Fram två GKSS-ekor till medlemmarnas förfogande på Framnäs
1962
Juniorverksamheten tar fart och kurser anordnas i samarbete med Sv Kryssarklubben. SS Frams första havskappsegling går av stapeln i frisk vind (12-17 m/sek)
1963
Arrangeras det första seglarlägret. 15 deltagare tillbringa 4 dagar på Framnäs.
1966
SS Fram fyller nu 70 år och på Framnäsdagens regatta samlas 101 båtar. Intresset för kappsegling är på topp.
1976
Allt fler konstruktörer intresserar sig för kosterbåten som motvikt till modernare regelbåtar med delat lateranplan. Framnäs öppnas som officiell gästhamn.
1977
Damklubben har under vintern sytt standertar som de säljer och dessutom skänker de 100 stolar till Rotundan. Under detta år märks en viss trötthet över IOR och man finner att man kan ha väl så roligt när man seglar LYS.
1980
En sektion för långseglare bildas. Tanken är att man skall träffas för att byta erfarenheter, sjökort m.m.
1981
Detta år uppmärksammas problemet med att de större båtarna med djupgående över 2 meter inte kan ta sig in i "Smutta"
1982
Diskussioner förs om sponsring i form av reklamskyltar på bryggorna och "Smutta" muddras så att äve de större båtarna kan lägga till i den skyddade hamnen.
1984
I vårnumret av "Kostern" uppmanar Gamla Framare sällskapets medlemmar att sända in foton och handlingar angående sällskapets verksamhet. Detta blev upptakten till det omfattande arkiv vi nu har på båtar och händelser.
1988
Den 6 augusti invigs konstverket på västra gaveln av magasinsbyggnaden i Framnäs och den 9 september firar damklubben sina 50 år med fest på Rotundan. Detta år startades även klubbmästerskapen i segling
1991
SS Fram går in som medlem i "Frihamn 91", en form av avgiftsfritt platsbyte för gästande båtar. Sällskapet firade 95 år och en av hödpunkterna under dessa festligheter var Gösta Taubes framträdande med sånger av brodern Evert
1993
Börjar det nya köket på Rotundan byggas.
1994
Föreningen Gamla Framare bildar en fond för tillvarandetagande av gamla träbåtar, främst kostrar.
1995
SS Fram arrangerar Riksmästerskap för Maxi 77 Väst och lottbåten K-6 "Pepita" gör succé på Frölunda torg.
1996
Den 10 maj, exakt på dagen 100 år efter det första mötet på Svinholmarna där SS Fram bildades, samlas ett 30-tal medlemmar på livräddningskryddaren Ulla Rinman för att fira födelsedagen ute vid Svinholmarna. Kulmen på firandet var seglingarna den 27-28 juli. Gästande båtar kom från Stockholm, Danmark, Halmstad, Varberg, från hela Bohuslän och givetvis från Strömstad och Göteborg. Det största intresset tilldrog sig de gamla veteranbåtarna "Klipper" från Stockholm och "Condoren" från Göteborg. Utöver de hundratals båtar som gästade Framnäs dessa dagar kom även flera hundra landvägen, däribland många gamla och f d medlemmar. Själva jubileumsfesten hölls den 5 oktober på rest. Valand i Göteborg.
1997
Gamla Framares museistiftelse får tillökning i form av "Ellinor". Damklubben skänker 41.000 kr till renovering av våra oljemålningar på Rotundan..
1998
Sällskapet byter adress på sin expedition från Kajskjul 46 till Märlspiksgatan 4F på Gråberget i Göteborg.
1999
Vår medlemstidning Kostern fyller 70 år och Rotundan fyller 60 år.
2000
Nytt tak med isolering på Rotundan. Ny småbåtsbrygga vid cementplan. BKSS firar sitt 60-års jubileum på Framnäs.
2001
40 m ny brygga invigs i smutta. Bryggfonden bildas. Nya fönster på Rotundan och Västra Måsens sydsida.
2002
Sparta renoverad av Erik Benjaminsson för Museistiftelsen. K-6:orna kommer tillbaka till Framnäs. Ny altan och nödutgång på Rotundan.
2003
Eskadersegling från Framnäs till Strömstad för att kappsegla om Kosterpokalen och Ägirskölden. Ca 17 båtar ställde upp i eskadern därav 9 st kosterbåtar. Juniorstugan renoveras. Södra Måsen skrapas och målas.
2004
Taket läggs om på Södra Måsen. Norra Måsen isoleras, kläds med plåt. och fönster byts ut. Lastbryggan förstärks och byggs om.
2005
Invigning av den nyrenoverade Lastbryggan. Nya fönster på Södra Måsen. Mastskjul byggs för jollarna.
2006
Ny brygga från Södra Måsen österut i Smutta.
2007
Ny och bredare brygga åt Kalvsund. Tribunen och taket på juniorstugan renoveras. Arbetet med VA anslutningen till kommunalt avlopp och vatten påbörjas.
2008
Jolleslip och uppställningsytor utbyggs. Brygorna åt Kalvsund är klara och anslutna till Smutta. VA-anl'ggning anslutes till kommunens. Parkeringsplatsen byggs ut.
2009
Fram skriver sig i Öckerö kommun. Flytbrygga köps för placering i Smutta. Tärnungen och Monsuen K-märks.
2010
Nya och modernare juniorbåtar anskaffas. Junioråldern höjs till 25 år. Bryggfonden slutredovisas efter 10 år, nettot 261.181 kr.
2011
Ny expedition byggs på altan bredvid den tidigare.
2012
Dusch och handikappvänliga toaletter byggs på Rotundan.Ny lägenhet byggs för kafépersonalen. Helrenovering och nytt tak på magasinbyggnaden, Ö & V Måsen. Plattor läggs på gången; P-platsen - Rotundan - Ö Måsen - cementplan.
2013
Gaveln på Östra Måsen byggs om och målas.Kaféet på Rotundan förses med ljuddämpande takplattor.
2014
Handikappvänlig ramp från P-plats till Rotundan. Jollebryggan förlängs ytterligare. Seglarkurserna är populära och det har seglats på flera RS Feva. Juniorerna har deltagit på European Sailing League i Gardasjön, Italien, och Alicante, Spanien. K-6 :orna har gjort till tradition att deltaga i klassiska Regattan 6:e Juni i Långedrag.SS Frams styrelse 1898


Erik Eriksson


Eskaderseglingar, ofta med Rivö som måla, var populära under många år. Här är ett eskadergäng samlat på Gråön 1918Den samlade Fram-flottan samlad i "Smutta" i början på 30-talet


"Kåre" var en "pärebåt" när den inköptes. Hon kom att bli en av Frams namnkunnigaste båtar med många priser på sin meritlista